03:31:47 - Środa, 29 Listopad 2023

Technikum Elektroniczne

Technikum Nr 3 w Mławie kształci uczniów o specjalności: elektronik

  • Cykl nauki trwa 4 lata.
  • Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń technikum otrzymuje dyplom,potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • Po zakończeniu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
  • Po zdanym egzaminie maturalnym organizowanym przez OKE otrzymuje świadectwo dojrzałości (certyfikat) wydane przez OKE.
  • Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla Technikum.
  • Kształcenie w zawodzie elektronik realizowane jest zgodnie z podstawą kształcenia dla tego zawodu, określoną w dokumentacji programowej modułowego programu w zawodzie technik elektronik.
  • Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
  • Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych lub międzyszkolnych.
  • Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę i może być prowadzona na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności szkół wyższych, u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Technikum a daną jednostką.

Elektronika to szansa w ciągu czterech lat zdobycia solidnej podstawy do kształcenia się w tym kierunku. Szkoła oferuje ci specjalistyczne pracownie elektroniczne i informatyczne, posiadające w pełni wyposażone stanowiska laboratoryjne i komputerowe. Po zakończeniu nauki możliwość uzyskania matury, a także dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 2013-02-07
Dokument wytworzony przez: Jerzy Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Chojnacki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 luty 2013 19:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Chojnacki

Jesteś tutaj: Strona główna Struktura szkoły Technikum Elektroniczne