14:23:23 - Sobota, 30 Wrzesień 2023

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Załatwianiem skarg i wniosków zajmuje sidyrektor szkoły w godzinach pracy jednostki w dni powszednie w godzinach 730- 1500. Przy rozpatrywaniu spraw bierze sipod uwagStatut Szkoły, Ustawo systemie owiaty, zapisy Karty Nauczyciela i obowizujcych na terenie jednostki Regulaminów.

Podstawowym aktem prawnym okrelajcym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczcych skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5 poz. 46).

Sprawy osób realizujcych prawo dostpu do informacji publicznej rozpatrywane szgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr. 112 poz. 1198 ze zm.).

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie dokonywane jest zgodnie z Rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Sprawy wpływajce sewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej i elektronicznej i załatwiane szgodnie z kolejnociwpływu. W razie potrzeby informacje udzielane stelefonicznie. Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone sna stronie bip w menu głównym \ dane szkoły.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejnoci ich załatwiania lub rozstrzygania
O stanie przyjmowanych spraw, kolejnoci ich załatwiania lub rozstrzygania mona sidowiedzieć bezporednio u dyrektora lub w sekretariacie.

Ze wzgldu na stopiezłoonoci sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodniez innymi podmiotami rozstrzygnicie sprawy moe przebiegadłuej. Jednake w kadym przypadku sprawy załatwiane sw terminach okrelonych ustawz dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach okrelonych w odrbnych przepisach.

W przyspieszonym trybie załatwiane ssprawy okrelone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejnoci załatwiania spraw majrówniezapytania pochodzce od dziennikarzy przygotowujcych opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

 

Data wytworzenia dokumentu: 2016-05-07
Dokument wytworzony przez: Jerzy Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Chojnacki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2016
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Chojnacki 

Jesteś tutaj: Strona główna Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw